Sunday, February 8, 2009

Ngày Dài Nhất / Dương Văn Minh30-4-1975,

ngaøy daøi nhaát cuûa Döông Vaên Minh,

Toång Thoáng cuoái cuøng cuûa VNCH.

-------------------------------------------------------------

möôøng giang

Chieàu ngaøy 28-4-1975, Saøi Goøn boãng döng möa buoàn taàm taû. Möa khoâng lôùn laém nhöng sao ñi trong möa laïi coù caûm giaùc laïnh leõo naõo nuøng. Chaéc laø vì nöôùc saép maát vaøo tay coïng saûn Baéc Vieät, cho neân ñaát trôøi cuõng buoàn laây, nhö caûm thoâng cho soá phaän cuûa ñoàng baøo Mieàn Nam tröôùc côn binh löûa, trong giôø haáp hoái. Vì buoàn quaù, cho neân moïi ngöôøi luùc ñoù coù maët taïi Saøi Goøn, ñeàu khoùc vaø nhöõng gioït leä saàu ñôøi, ñaõ bieán thaønh traän möa nöôùc maét.

Luùc ñoù ñuùng 17 giôø 5 phuùt, trong phoøng khaùnh tieát cuûa Dinh Ñoäc Laäp, ñang dieãn ra buoåi leã baøn giao chöùc vuï toång thoáng VNCH, giöõa Traàn Vaên Höông vaø Döông Vaên Minh. Ñaây laø laàn baøn giao toång thoáng laàn thöù hai xaûy ra chöa ñaày 10 ngaøy, trong chính quyeàn Nam VN, giöõa luùc ñaát nöôùc ñaõ maát hôn hai phaàn ba laõnh thoå vaø nguy ngaäp nhaát laø nöûa trieäu quaân Baéc Vieät ñaõ aäp saùt Saøi Goøn.

Nhöng nhö hai chuïc naêm qua, vieäc choáng giaëc laø phaän söï cuûa lính, neân luùc ñoù, hieän dieän trong phoøng, gaàn nhö coù ñuû maët vaên voõ baù quan cuû môùi cuûa Nam Trieàu, chöa kòp chaïy. Theo phoùng vieân Ñaøi Phaùt Thanh Saøi Goøn, moâ taû hoâm ñoù, thaáy coù ba Phoù Thuû Töôùng Traàn Vaên Ñoân, Nguyeãn Vaên Haûo, Döông Kích Ngöôõng, Quoác Vuï Khanh Nguyeãn Xuaân Phong, theâm Chuû Tich Thöôïng Vieän Traàn Vaên Laém vaø nhieàu Nghò Só, Daân Bieåu nhö Toân Thaát Ñính, Nguyeãn Vaên AÂn, Traàn Cao Ñeå, Maõ Saùi, Hoà Ngoïc Cöù, Ñinh Vaên Ñeä, Huyønh vaên Cao, Nguyeãn Vaên Huyeàn, Vuõ Vaên Maãu..vaø caû Thaåm Phaùn Toái Cao Phaùp Vieän laø Traàn Vaên Tieát. Ngoaøi ra coøn coù hôn 100 phoùng vieân vaø nhieáp aûnh tham döï, laøm cho quang caûnh buoåi leã baøn giao thaät soâi noåi. Vaäy maø Taân Toång Thoáng chæ môùi giöõ chöùc chöa ñuû hai ngaøy, thì ñaõ voäi vaõ ñaàu haøng giaëc, khieán cho ñaát nöôùc vaø ñoàng baøo, suoát ba chuïc naêm qua, phaûi chòu caûnh laàm than nhuïc haän.

Laø ngöôøi cuûa moät giai ñoaïn lòch söû caän ñaïi, vì Döông Vaên Minh chæ trong voøng 12 naêm, ñaõ hai laàn chuû choát trong hai bieán coá lòch söû troïng ñaïi cuûa caän söû VN. Ngaøy 1-11-1963 laøm suïp ñoå neàn Ñeä Nhaát Coäng Hoøa Mieàn Nam. Ngaøy 30-4-1975, lôïi duïng chöùc vuï toång thoáng, baét caû nöôùc ñaàu haøng giaëc xaâm laêng. Nay ngoài ñoïc laïi lôøi phaùt bieåu cuûa TT Traàn vaên Höông, trong buoåi leã baøn giao hoâm ñoù, môùi thaáy thöông xoùt taän cuøng cho ngöôøi lính chieán VNCH ‘ Moät trang söû môùi ñöôïc môû ra, do Ñaïi Töôùng Döông Vaên Minh vieát. OÂng Minh nhaäm chöùc luùc naøy, khoâng nhöõng chæ vì thieän chí, maø coøn laø CAN ÑAÛM TÖØ BOÛ GIAÛI PHAÙP QUAÂN SÖÏ, vì ñaõ choïn con ñöôøng Hoøa Giaûi, Hoøa Hôïp ñeå coù Hoøa Bình..’

Ñuùng luùc leã baøn giao baét ñaàu, thì treân baàu trôøi, phaûn taëc Nguyeãn Thaønh Trung, laùi vaø höôùng daãn 5 phaûn löïc A37 cuûa VNCH boû laïi, oanh taïc phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, ñoàng thôøi ñaëc coâng Baéc Vieät cuõng loäi vaøo bôø, chieám kho tieáp lieäu cuûa Usaid boû laïi, saùt chaân caàu Saøi Goøn.

Nhieàu ngöôøi luùc ñoù, cho laø Ñaïi Töôùng Vaên Minh bò beänh taâm thaàn, neân môùi tin töôûng laø coïng saûn Haø Noäi seõ ngöng baén, trong khi chuùng saép chieám ñöôïc mieàn Nam. Hoï noùi luùc ngöôøi Myõ coøn ôû VN, coù tieàm naêng quaân söï to lôùn, vaø luùc naøo cuõng coù theå tieâu dieät Baéc Vieät deã daøng, neáu hoï muoán. Theá nhöng trong caùc laàn hoäi nghò, ñeå tìm giaûi phaùp chaám döùt chieán tranh baèng con ñöôøng hoøa bình. Traêm laàn nhö moät, ngöôøi Myõ ñeàu bò Baéc Vieät löøa bòp, tôùi laàn cuoái cuøng bò TT Nixon ra leänh oanh tac vaø phong toûa Mieàn Baéc kinh khieáp chöa töøng coù. Vaäy maø sau khi heát bom rôi, Haø Noäi vaãn xaïo duø chòu kyù vaøo baûn hieäp öôùc ngöng baén taïi Paris thaùng 2-1973, neân maáy traêm ngaøn boä ñoäi, thay vì nhö Myõ, phaûi ruùt heát veà beân kyõ vyõ tuyeán 17, thì laïi ñöôïc ôû laïi taïi choã, ñeå tieáp tuïc xaâm laêng Mieàn Nam.

Trong luùc ñoù, khi Ñaïi Töôùng Döông Vaên Minh leân naém quyeàn Toång Thoáng VNCH vaøo chieàu ngaøy 28-4-1975, thì ñaát nöôùc ñang ôû vaøo giôø thöù 25 haáp hoái. Vaäy chuùng ta coù ñieàu kieän gì ñeå maø baét coïng saûn chòu ngöng baén, ñeå hoøa hôïp coù hoøa bình ?. Nham nhôû nhaát, laø töø saùng ngaøy 29-4-1975, ñaøi VC leân tieáng phuû nhaän luoân chính phuû Döông Vaên Minh môùi leân toái hoâm qua, ñoàng thôøi ra leänh ñaùnh chieám Gia Ñònh-Saøi Goøn.

Sau naøy Traàn Vaên Höông coù tieát loä vôùi taùc giaû ‘ L’Adieu aø Saøi Goøn ‘ cuõng laø söû gia ngöôøi Phaùp Jean Larteguy, raèng söï thaät Döông Vaên Minh cuõng gioáng nhö oâng, chaúng coù lieân laïc ñöôïc ai beân phía Baéc Vieät, ñeå maø hoøa hôïp hoøa giaûi. Coøn Ñaïi Töôùng Minh cho bieát laø mình ñaõ tin vaøo lôøi cuûa Vuõ Vaên Maãu. Roát cuïc taát caû ñeàu laø nhöõng ngöôøi muø rôø voi, sau ñoù aûo töôûng ñeû ra keá hoaïch vó ñaïi ñeà cöùu nöôùc cöùu daân, trong khi maët thaät laø chaúng naém ñöôïc gì heát, ngoaøi beân caïnh coù moät ñaùm quaân sö xoâi thòt xuùi baäy laøm caøn.

Nhaân ngaøy kyû nieäm 17 naêm quoác haän vaøo naêm 1992, tôø nguyeät sanh Phuï Nöõ Dieãn Ñaøn cuûa ngöôøi Vieät Haûi Ngoaïi, soá ñaëc bieät , coù ñaêng nhöõng baøi buùt chieán, cuûa Buøi Tín, Buøi vaên Tuøng, Nguyeãn Traàn Thieát, Buøi Bieân Thuyø,..quanh hai chuû ñeà : ‘ Ai laø ngöôøi ñaàu tieân vaøo Dinh Ñoäc Laäp ? vaø Ai laø ngöôøi coù thöïc quyeán luùc ñoù, nhaän söï ñaàu haøng cuûa TT vaø Noäi Caùc Döông Vaên Minh ?’

Möôïn laïi danh töø cuûa nhöõng ngöôøi coïng saûn, trong cuoäc ñaáu voõ moàm voâ duyeân treân, laø hoï ñaõ bieám xöng lòch söû. Vì thaät ra caû boïn chaúng coù ai laø ngöôøi ñaàu tieân böôùc vaøo Dinh Ñoäc Laäp. Maø töø xa laéc xa lô, nôi naøy ñaõ coù haèng taù ñieäp vieân cao caáp Baéc Vieät nhö Vuõ Ngoïc Nhaï, Huyønh Vaên Troïng, Phaïm Ngoïc Thaûo, Traàn Ngoïc Hieån, Leâ Ñình AÅn..böôùc chaân vaøo.

Rieâng vieäc ñaàu haøng coïng saûn cuûa Döông Vaên Minh, thì cuõng chaúng coù gì laø laï, vì Ñaïi Töôùng laø Thuû Laõnh cuûa Löïc Löôïng Thöù Ba, coù chuû tröông Phaûn Gian qua lôùp voõ Hoøa Giaûi, ñeå ñaàu haøng giaëc töø luùc chöa ñöôïc leân ngoâi Toång Thoáng vaøo nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4-1975.

Coù khaùc chaêng, laø phaûi ñoùng kòch ñaàu haøng nhö theá naøo, ñeå sau naøy tröôùc Toøa AÙn Löông Taâm vaø treân trang lòch söû, Toång Thoáng Döông Vaên Minh , ñöôïc traéng aùn vaø tieáng thôm laø ngöôøi yeâu nöôùc, vì ñaõ daùm hy sinh ôû laïi giöõa choán ba quaân, trong luùc giaëc xaâm laêng ñaõ aäp saùt bieân thaønh.

Vì vaäy töø luùc nhaän lôøi ñuoåi Myõ, tôùi khi leân ñaøi ra leänh cho quaân ñoäi buoâng suùng raõ nguû, thôøi gian töø tröa 29-4-1975 cho tôùi tröa 30-4-1975, toång thoáng khoâng heà chôïp maét. Ñaây laø thôøi gian daøi nhaát trong ñôøi laøm chính trò cuûa moät vò nguyeân thuû cuoái cuøng cuûa VNCH, tuy ngaén nguûi nhöng laïi bò tai tieáng nhaát trong doøng Vieät Söû caän ñaïi.

1-Moät Khoaûng Thôøi Gian Tham Chính Cuûa Töôùng Döông Vaên Minh :

Döông Vaên Minh sinh naêm 1916 taïi Long An hoaëc Vónh Long, Nam Phaàn. Voán laø baïn thaân cuûa Traàn Vaên Ñoân vì caû hai ñeàu hoïc tröôøng taây, noùi gioûi tieáng taây vaø cuøng laøm quan taây raát sôùm, khoaûng naêm 1940. OÂng coù moät ngöôøi em ruoät teân Döông Thaønh Nhöït, laø Só Quan caáp Taù cuûa Baéc Vieät tröôùc naêm 1975, hoaït ñoäng trong ngaønh phaûn giaùn taïi Mieàn Nam VN. Ngaøy 9-3-1945, Phaùp bò Nhaät ñaûo chính, neân quan taây Döông Vaên Minh laïi theo Nhaät vaø ñöôïc boå laøm Tröôûng Ty Maät Thaùm Vuõng Taøu.

Sau thaùng 9-1945, Nhaät ñaàu haøng Ñoàng Minh voâ ñieàu kieän vaø ruùt veà xöù Phuø Tang. Bôûi vaäy quan Nhaät Döông Vaên Minh, bò maät thaùm taây traû thuø, tra taán ñaùnh tôùi gaõy raêng, nhöng oâng cöù ñeå vaäy, noùi laø muoán nhôù tôùi kyõ nieäm.

Ngöôøi ñöông thôøi thöôøng goïi oâng laø Big Minh ( Minh böï ) hay Minh Suùn, ñeå phaân bieät vôùi hai töôùng Traàn Vaên Minh (Minh Nhoû – Tö Leänh Khoâng Quaân) vaø Nguyeãn vaên Minh ( Minh Ñôøn- con nuoâi Traàn vaên Höông, Tö Leänh Quaân Ñoaøn III vaø Bieät Khu Thuû Ñoâ). Theo caùc nguoàn söû lieäu trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc, thì suoát thôøi gian tham chính cuûa oâng Döông Vaên Minh, töø luùc môùi baét ñaàu gaén lon Chuaån Uyù (Adjudant) vaøo naêm 1940 taïi Tröôøng Voõ Bò cuûa Phaùp ôû Thuû Daâu Moät, cho tôùi khi töï nguyeän ra laøm Toång thoáng cuoái cuøng cuûa VNCH vaøo giôø thöù 25, ñeàu laø nhöõng chuoãi thôøi gian ñaày tai tieáng

A-ÑAÏI TAÙ DÖÔNG VAÊN MINH, TÖ LEÄNH CHIEÁN DÒCH HOAØNG DIEÄU :

Tính ñeán ngaøy 5-5-1955, löïc löôïng phaûn loaïn cuûa Baûy Vieãn bi quaân ñoäi VNCH gaàn nhö ñaùnh tan taïi Saøi Goøn-Chôï Lôùn nhöng vaãn coøn moät soá dö ñaûng, ñöôïc quaân Phaùp che chôû, chaïy veà coá thuû taïi caùc caên cöù cuûa Bình Xuyeân, ôû Röøng Saùt, Long Sôn, Nuùi Nöùa..voán laø mieàn ñaát sình laày trong löu vöïc soâng Ñoàng Nai, giöõa hai tænh Phöôùc Tuy vaø Goø Coâng. Do treân, Ñaïi Taù Döông Vaên Minh ñöôïc Toång thoáng Ngoâ Ñình Dieäm, ñeà cöû laøm Tö Leänh Chieán Dòch Hoaøng Dieäu, dieät tröø dö ñaûng Bình Xuyeân, khai dieãn töø ngaøy 21-9 tôùi 24-10-1955. Ngoaøi ra coøn coù Trung Taù Nguyeãn Khaùnh laøm Tö Leänh Phoù vaø Thieáu Ta Nguyeãn Höõu Haïnh laø Tham Möu Tröôûng. Chieán dòch thaønh coâng toát ñeïp , ñoaøn quaân chieán thaéng khi trôû veà thuû ñoâ, ñaõ ñöa Ñaïi Taù Döông Vaên Minh trôû thaønh ngöôøi huøng cuûa quaân ñoäi luùc ñoù, coù nhieàu nöõ sinh Saøi Goøn xinh ñeïp vaây quanh choaøng hoa quanh coå . Thöïc teá, luùc ñoù boä ba Minh-Khaùnh-Haïnh vaø BCH Chieán Dòch ñoùng taän Rach Caùt-Baø Ròa, ñeå ñaùnh giaëc baèng naêm ngoùn tay ban leänh. Coøn coâng lao ñeàu laø xöông maùu cuûa caùc ñôn vò chieán ñaáu thuoäc Lieân Ñoaøn Boä Binh Bieân Hoaø, Baø Ròa, Myõ Tho, hai Haûi Ñoaøn Xung Phong coù Thuûy Quaân Luïc Chieán tuøng thaùp tuaàn thaùm treân soâng Loøng Taûo vaø ba Tieåu Ñoaøn 1, 5 vaø 6 Nhaûy Duø do Thieáu Taù Nguyeãn Chaùnh Thi, Löõ Ñoaøn Phoù Duø chæ huy.

Nhöng haøo quang vöøa môùi loeù ra chöa ñöôïc bao laâu, thì tin ñoàn ba nhaân vaät Minh, Khaùnh vaø Haïnh, ñaõ ñöôïc Thieáu Taù Ba Nhoû, reã cuûa Baûy Vieãn, daãn chæ choã choân giaáu nhöõng thuøy phuy loaïi 200 lít, ñöôïng ñaày vaøng y vaø giaáy baïc. Maëc duø noäi vuï vaãn coøn phuû ñaày bí maät töø aáy ñeán nay, nhöng cuõng töø luùc ñoù, uy tín cuûa Döông Vaên Minh ñaõ bò TT Ngoâ Ñình Dieäm coi thöôøng, neân khoâng coøn tin töôûng nhö tröôùc nöûa. Rieâng Nguyeãn Höõu Haïnh, theo taøi lieäu cuûa Nguyeãn Chaùnh Thi, thì sau chieán dòch Hoaøng Dieäu trôû veà, Hanh ñaõ taäu moät ngoâi bieät thöï to lôùn xinh ñeïp taïi ñöôøng Hieàn Vöông Saøi Goøn vaø 100 maãu vöôøn cheø taïi Long Khaùnh.

Hai ngaøy cuoái cuøng cuûa VNCH, thuoäc trieàu ñaïi TT Döông Vaên Minh, töø 5 giôø ngaøy 28-4 tôùi 11 giôø 30 tröa 30-4-1975, Chuaån töôùng Nguyeãn Höõu Haïnh tuy ñaõ hoài höu töø naêm 1974 nhöng ñöôïc TT Minh phuïc chöùc vaø laøm Phuï Taù cho töôùng Vónh Loäc, Toång TMT/QLVNCH sau ñoù laø Trung Töôùng Nguyeãn Höõu Coù.

Trong cuoäc ñôøi binh nghieäp, Haïnh raát taàm thöôøng lu môø nhöng laïi laø moät nhaân vaät quan troïng khoâng thua keùm gì Döông Vaên Minh, vì caû hai cuøng giöõ vai troø then choát, trong vieäc giuùp cho coïng saûn Mieàn Baéc cöôõng chieám ñöôïc VNCH, moät caùch mau choùng, khi baét Quaân Löïc buoâng suùng ñaàu haøng. Theo nhieàu taøi lieäu löu haønh, thì Haïnh ñöôïc Ban Bình Vaän cuûa Baéc Vieät moùc noái vaø theo chuùng töø laâu, qua chæ ñaïo cuûa moät teân thaày thuoác baéc cuõng laø chuù hoï cuûa Haïnh, teân Nguyeãn Taán Thaønh ôû Vónh Kim-Caàn Thô. Nhieäm vuï cuoái cuøng cuûa Nguyeãn Höõu Haïnh laø thuùc ñaåy Toång Thoáng Döông Vaên Minh mau choùng ñaàu haøng giaëc. Haïnh hieän coøn soáng taïi VN vaø môùi cuøng Nguyeãn Höõu Coù, Trieäu Quoác Maïnh, Nguyeãn Ñình Ñaåu, ñöôïc VC cho leân ñaøi phaùt bieåu phoûng vaán, ñeå tuyeân truyeàn tieáp nhaân kyû nieäm ba möôi naêm quoác haän (30-4-2005), ngaøy Ñeä Tam Quoác Teá xaâm laêng VN.

B – THIEÁU TÖÔÙNG DÖÔNG VAÊN MINH, TÖ LEÄNH CHIEÁN DÒCH NGUYEÃN HUEÄ :

Nhaèm muïc ñích ñaùnh deïp loaïn quaân cuûa caùc töôùng Traàn Vaên Soaùi vaø Ba Cuït taïi Mieàn Taây vaø vuøng Ñoàng Thaùp, ñoàng thôøi cuõng choáng laïi caùc löïc löôïng cuûa Coïng Saûn naêm vuøng ñang lôïi duïng thôøi cô taùi hoaït ñoäng. Chieán dòch taûo thanh raát qui moâ, mang teân Nguyeãn Hueä, vôùi moät löïc löôïng haønh quaân huøng haäu Haûi-Luïc-Khoâng Quaân, goàm 4 SD Daõ-Khinh chieán 4,11,14 vaø 15, caùc Trung Ñoaøn Ñòa Phöông Bieät Laäp, Caûnh Saùt-Coâng An, 4 Haûi Ñoaøn Xung Phong, 1 Phaân Ñoâi thuoäc Phi Ñoaøn 2 Quan Saùt taêng cöôøng theâm 3 maùy bay oanh taïc loaïi Marcel Dassauult, 6 Chi ñoaøn thaùm thính xa vaø caùc Tieåu Ñoaøn Phaùo Binh 3,4,21,22 vaø 24. Ngoaøi ra coøn coù moät Tieåu Ñoaøn Nhaûy Duø laøm thaønh phaàn Tröø Bò öùng chieán, ñoùng taïi Sa Ñeùt.

Thieáu Töôùng Döông Vaên Minh laøm Tö Leänh Chieán dòch, chæ huy tröïc tieáp caùc Ñaïi Taù Döông vaên Ñöùc (Tö Leänh Khu Chieán Thuaät Mieàn Taây), Trung Taù Nguyeãn Vaên Laø (Tö Leänh Khu Chieán Ñoàng Thaùp), Ñaïi Taù Nguyeãn Vaên Quan (Tö Leänh Phaân Khu Vónh Long). Chieán Dòch khai dieãn töø ngaøy 1-1-1956 vaø chaám döùc ngaøy 31-5-1956. Keát quaû, töôùng Hoøa Haûo laø Ba Cuït (Leâ Quang Vinh), truùng keá bò baét ngaøy 13-4-1956 taïi Chaéc Caø Ñao, caùch tænh ly Long Xuyeân chöøng 7 km.. Töôùng Ba Cuït bò keát aùn töû hình, leân maùy cheùm taïi Caàn Thô, vaøo saùng thöù saùu ngaøy 13-7-1956, sau ba laàn ra toaø aùn quaân söï ñaïi hình.

Trong taøi lieäu ‘ Les Guerres du Vieät Nam ‘, xuaát baûn naêm 1985, maø taùc giaø laø töôùng Traàn vaên Ñoân, moät ngöôøi baïn raát thaân vôùi Töôùng Minh, ñaõ vieát nôi trang 171, cho bieát Töôùng Ba Cuït bò chaët ñaàu taïi Caàn Thô vaø choân ôû ñaây. Nhöng khoâng bieát vì lyù do gì, Töôùng Minh laïi ra leänh cho caän veä laø Nguyeãn Vaên Nhung, ñeán taïi choã ñaøo moà vaø phaân thaây ngöôøi ñaõ cheát.

C-TRUNG TÖÔÙNG DÖÔNG VAÊN MINH VAØ CAÙI CHEÁT CUÛA 2 OÂNG DIEÄM - NHU :

Cuoäc binh bieán ngaøy 1-11-1963, ngoaøi vieäc taïo cô hoäi cho moät ít só quan coù lieân heä tôùi bieán coá, töï gaén lon thaêng chöùc laãn nhau, coøn gaây ra raát nhieàu haäu quaû xaáu cho ñaát nöôùc, taïo theâm caûnh hoãn loaïn trieàn mieân trong xaõ hoäi mieàn Nam, maø keát quaû laø maát nöôùc vaøo tay coïng saûn xaâm laêng, vaøo ngaøy 30-4-1975.

Trong bieán coá naøy, Toång Thoáng Ñeä Nhaát Coäng Hoøa laø Ngoâ Ñình Dieäm, cuøng baøo ñeä Ngoâ Ñình Nhu, bò haï saùt moät caùch daõ man theâ thaûm, trong loøng chieác Thieát Vaän Xa M113, mang soá 80989, trong luùc ñang di chuyeån treân loä trình, töø Nhaø Thôø cuûa Cha Tam ôû Chôï Lôùn, tôùi Boä Toång Tham Möu.

Suoát maáy chuïc naêm qua, caùi nghi vaàn veà ai ñaõ tröïc tieáp ra leänh cho Töôùng Mai Höõu Xuaân, Ñaïi Taù Döông Hieáu Nghóa, Thieáu Taù Nguyeãn Vaên Nhung.cuõng vaãn coøn trong voøng bí maät. Hieän nay hai oâng Xuaân vaø Nhung ñaõ cheát, chæ chæ coøn laïi Ñaïi Taù Döông Hieáu Nghóa, cuõng ñaõ tôùi ñònh cö taïi Washington vaøo naêm 1993. Ngoaøi ra coøn coù Chuaån töôùng Phan Hoøa Hieäp vaø Trung Taù Nguyeãn Vaên Ñaày cuõng lieân heä tôùi vaán ñeà thaûm saùt treân, vì hai oâng cuøng chung Phaùi Ñoaøn, ñöôïc Töôùng Döông Vaên Minh, cöû ñi ñoùn Hai OÂng Dieäm vaø Nhu veà Dinh Ñoäc Laäp.

Sau naøy ñaõ coù caû nuùi saùch vôû taøi lieäu, vieát veà caùi cheát cuûa Vò Toång Thoáng Ñeä Nhaát Coïng Hoøa. Nhöõng taùc giaû naøy phaàn lôùn laø nhöõng ngöôøi coù lieân heä tôùi noäi vuï, hoaëc laø caùc kyù giaû, nhaø vaên, nhaø baùo trong vaø ngoaøi nöôùc. Coù ñieàu taát caû ñeàu coù chung moät quan ñieåm, hoaëc giaùn hay tröïc tieáp, chæ ñích danh Trung Töôùng Chuû Tòch Döông Vaên Minh, chính laø ngöôøi ñaõ ra leänh cho Phaùi Ñoaøn goàm Mai Höõu Xuaân, Döông Hieáu Nghóa, Nguyeãn Vaên Nhung, Nguyeãn Vaên Ñaày vaø Phan Hoøa Hieäp, trong luùc ñoùn Toång Thoáng Dieäm vaø OÂng Nhu, roài saün dòp nhoå coû taän goùc, ñeå dieät tröø haäu hoaïn. Tuy nhieân coù moät ñieàu laø khoâng ai daùm noùi roõ, laø haønh ñoäng cuûa Töôùng Minh khi gieát hai anh em TT Dieäm, laø vì ñeå tranh baù ñoà vöông hay laø laøm theo leänh cuûa keû khaùc ?

Môùi ñaây Ñaïi Taù Phaïm Baù Hoa, töøng laø Chaùnh Vaên Phoøng cuûa caùc Ñaïi Töôùng Traàn Thieän Khieâm vaø Cao Vaên Vieân vaø cuoái cuøng laø Tham Möu Tröôûng- Toång Cuïc Tieáp Vaän cuûa Trung Töôùng Ñoàng Vaên Khuyeân. Ñaây laø moät nhaân vaät tröïc tieáp tham döï gaàn nhö haàu heát caùc bieán coá trong ñaïi, trong haäu tröôøng chính trò VNCH töø 1963-1975. Bôûi vaäy qua tac phaåm ‘ Ñoâi Doøng Ghi Nhôù ‘ , do Ngaøy Nay xuaát baûn taïi Hoa Kyø naêm 1994, ñaõ vieát :’ Töø luùc 5 giôø chieàu ngaøy 1-11-1963, khi Ñaïi Uyù Baèng, Tuyø Vieân cuûa TT Dieäm goïi ñieän thoaïi tôùi Boä TTM, yeâu caàu Thieáu Töôùng Traàn Thieän Khieâm , tieáp chuyeän vôùi TT Dieäm.. cho tôùi khi Chieác Thieát Vaän Xa mang xaùc hai oâng Dieäm-Nhu veà Boä TTM.’ Sau ñoù tôùi chuyeän Ñaïi Taù Nguyeãn Linh Chieâu, phoûng vaán TT Döông vaên Minh, coù maët Töôùng Traàn Vaên Ñoân taïi Phaùp . Dòp ñoù, oâng Chieâu yeâu caàu TT Minh giaûi thích caâu Mission Accomplie, maø Töôùng Xuaân ñaõ trình vôùi TT Minh sau khi Hai OÂng Dieäm-Nhu bò thaûm saùt. Vaø OÂng Minh ñaõ traû lôøi :’ Nhieäm vuï hoaøn thaønh thì baùo caùo hoaøn thaønh, chæ coù vaäy thoâi, ai hieåu sao thì hieåu ‘.

Sau roát, oâng baø Hoaøng Ngoïc Thaønh vaø Thaân Thò Nhaân Ñöùc, trong taùc phaåm ‘ Ngaøy cuoái cuøng cuûa TT. Ngoâ Ñình Dieäm ‘ cho bieát ñaõ ñoïc ñöôïc moät taøi lieäu cuûa töôùng Döông Vaên Minh, vieát cho coïng saûn Baéc Vieät sau ngaøy 30-4-1975,xaùc nhaän oâng laø ngöôøi ñaõ ra leänh gieát hai oâng Dieäm-Nhu. Sau naøy taïi haûi ngoaïi, hai oâng Minh vaø Nghóa coù höùa laø seõ ñeå laïi hoài kyù cho haäu theá roõ khi nhaém maét nhöng Ñaïi Tuôùng Minh ñaõ cheát töø khuya, vaãn chöa thaáy Hoài Kyù xuaát hieàn, cho neân moïi ngöôøi tôùi nay, cuõng khoâng bieát ñaâu maø moø.

Trong ‘ Ñoâi doøng ghi nhôù ‘, taùc giaû Phaïm Baù Hoa, cuõng khoâng queân ñeà caäp tôùi chuyeän tieàn baïc, coù trong caùi caëp xaùch tay cuûa TT Dieäm, do Ñaïi UÙy tuøy vieân Ñoå Thoï giöõ. Ngoaøi ra coøn soá tieàn baïc vaø phaåm vaät cuûa ñoàng baøo quyeân goùp, ñeå uyû laïo caùc ñôn vò quaân ñoäi coù coâng trong cuoäc chính bieán ngaøy 1-11-1963. Cuoái cuøng laø tieàn ñöôïc tòch thu töø Phuû Toång Thoáng vaø Dinh Gia Long. Taát caû tieàn baïc treân, ñeàu coù lieân quan vaø laø traùch nhieäm cuûa caùc Töôùng Minh, Ñoân vaø Khieâm..luùc ñoù ñang laø laõnh tuï cuûa Hoäi Ñoàng Qu6n Daân Caùch Maïng vaø Chuû Nhaân ñaát nöôùc Mieàn Nam.

D-ÑAÏI TÖÔÙNG MINH, QUA BA NAÊM XAÙO TROÄN (1964-1967) :

Sau nhöõng ngaøy vinh quang ngaén nguûi, cuûa caùi ñöôïc goïi laø Caùch Maïng (2-11-1963 tôùi cuoái naêm 1963), haäu tröôøng chính trò Mieàn Nam ñaõ trôû neân soâi ñoäng vaø roái loaïn, vì hieän töôïng Kieâu Taêng-Loaïn Töôùng, laïm phaùt chöùc töôùc töï gaén laãn nhau, laøm cho VNCH boãng döng coù nhieàu töôùng taù töø treân trôøi rôùt xuoáng, maø tröôùc ñoù khoâng ai bieát tôùi teân tuoåi maët maøy..

Saøi Goøn laïi naùt beùt vì nhöõng thanh toaùn khoâng khoan nhöôïng, giöõa nhöõng möu ñoà baát chính, chæ nhaém tôùi lôïi loäc, beø phaùi vaø baûn thaân, neân tuyeät nhieân ñaõ queân heát nhöõng höùa heïn cao quyù, ñoái vôùi ñoàng baøo Mieàn Nam, laø laøm cuoäc caùch maïng, ñeå thay ñoåi ñôøi soáng cuûa moïi ngöôøi, töø vaät chaát cho tôùi tinh thaàn. Noùi chung laø ñöôïc töï do vaø no côm aám aùo, maø cheá ñoä cuõ khoâng coù hay chöa bao giôø mang tôùi cho moïi ngöôøi.

Saøi Goøn nhaøm chaùn vì nhöõng taán tuoàng laõng nhaùch, lieân tuïc ñöôïc dieãn treân saân khaáu ñôøi, maø ñaøo keùp quaån quanh, töø vai chính tôùi keùo maøn, cuõng chæ laø nhöõng teân quan taây, xuaát thaân töø lính taåy, soáng laâu leân laõo laøng, chöù khoâng coù moät coâng traïng gì, ñoái vôùi ñoàng baøo vaø ñaát nöôùc, luùc ñoù ñang gaày heùo khoå sôû, vì Myõ cuõng nhö coïng saûn Mieàn Baéc.

Saøi Goøn khoâng ai yeân giaác ñöôïc, vì caùi caûnh thay ñoåi nhö chong choùng, qua nhöõng maøn phe ta ñaùnh phe ta ñeå chænh lyù, ñaûo chính, thay ñoåi chuû töø quaân nhaân qua daân söï roài trôû laïi quaân nhaân. Ñaëc bieät laø laàn naøo cuõng coù ban boá Hieán Phaùp, Öôùc Phaùp..Noùi chung maïnh ai naáy vieát khi trong naém ñöôïc quyeàn. Trong luùc ñoù, coïng saûn ñaõ gia taêng chieán tranh khaép nôi baèng nhöõng traän ñaùnh ñaãm maùu taïi Ñaàm Dôi (An Xuyeân), Hieäp Hoøa (Haäu Nghóa), Suoái Ñaù (Taây Ninh), An Laõo (Bình Ñònh), Bình Giaû (Phöôùc Tuy)..khieán cho daân chuùng ñaõ ñoùi ngheøo vì boïn saâu quan moït töôùng, nay laïi tang thöông cheát choùc vì caûnh bom ñan chieán tranh, do tình trang quoác gia khoâng coù chính phuû.

30-1-1964 : Khieâm, Nguyeãn Khaùnh vaø Cao Vaên Vieân, gaây cuoäc chính bieán ñaàu tieân ñeå laät ñoå trieàu ñaïi Döông Vaên Minh, vaøo luùc 3 giôø 05 phuùt saùng. Tham döï coù Nhaûy Duø, Quaân Caûnh, An Ninh Quaân Ñoäi vaø Hai SD 5,7BB laøm la75c löôïng tröø bò.

Keát quaû caùc töôùng ñaàu naõo trong cuoäc binh bieán 1-11-1963 nhö Minh, Ñoân, Xuaân, Kim, Ñính vaø Vyõ ñeàu bò baét. Caùc töôùng Ñoân, Ñính, Xuaân, Kim vaø Vyõ bò keát aùn theo Phaùp, ñeå trung laäp hoaù mieàn Nam. Rieâng caän veä cuûa Töôùng Minh laø Thieáu Taù Nguyeãn Vaên Nhung, noùi laø töï töû baèng daây giaày cheát taïi traïi Hoaøng Hoa Thaùm cuûa Nhaûy Duø. Coøn töôùng Minh ñöôïc Myõ can thieäp, neân chæ bò maát chöùc laõnh ñaïo, sau ba thaùng caàm quyeàn nöôùc. Nguyeân do chæ vì ham theå thao vaø troàng hoa lan, hôn laø ñeå yù tôùi söï trò quoác, bình thieân haï, trong luùc caû nöôùc ñang loaïn laïc. Khoâi hai nhaát trong vôû tuoàng laø caû ba Minh-Khaùnh-Khieâm ñeàu ñöôïc Phan Khaéc Söûu gaén lon Ñaïi Töôùng cao nhaát nöôùc ( vì Thoáng Töôùng Leâ Vaên Ty ñaõ qua ñôøi). Ñaëc bieät nhaát laø Nguyeãn Cao Kyø chöa tôùi moät naêm, ñöôïc Khaùnh cho lon töø Trung Taù leân tôùi Thieáu Töôùng, nhôø caùc chieán coâng hieån haùch ñaõ ñaït ñöôïc taïi Tröôøng Ñaù Gaø, Baøn Maït Chöôïc, Vuõ Tröôøng..

Töø ñoù vaän meänh cuûa quoác gia ñöôïc chuyeàn tay qua Khaùnh-Khieâm, tôùi Thieäu-Kyø, roài Thieäu-Khieâm-Vieân. Cuoái cuøng luùc taøn cuoäc, vaøo giôø thöù 25, khi quyeàn löïc cuûa ñaát nöôùc bò vaét chanh boû voõ, quaêng tung toeù beân veä ñöôøng, ñöôïc phe nhoùm thaân coäng trong caùi goïi laø ‘ löïc löôïng thöù ba ‘, löôïm nheùt vaøo tay Ñaïi Töôùng Döông Vaên Minh, ñeå keát thuùc ‘ Mission Accomplie ‘, maø ai muoán nghó gì cuõng ñöôïc, tröø Lòch Söû vaø Bia Mieäng.

E-ÑAÏI TÖÔNG MINH, LAÕNH TUÏ LÖÏC LÖÔÏNG THÖÙ BA :

Sau khi naém troïn quyeàn nöôùc trong tay, Khaùnh baét caùc töôùng cuøng phe vôùi Minh ñaày leân Pleiku. Ñoàng thôøi giaûi taùn Thöng Hoäi Ñoàng Quoác Gia, baét Döông Vaên Minh löu vong sang Thaùi Lan, cho tôùi khi Khaùnh maát quyeàn phaûi boác moät naém ñaát queâ höông sang Myõ. Döôùi thôøi TT.Nguyeãn Vaên Thieäu ñeä nhò coïng hoøa, Thuû Töôùng Traàn Vaên Höông vì nghó tình ñoàng höông vaø thaày troø cuû, neân ñaõ ñeà nghò vôùi chính phuû, cho pheùp Töôùng Minh, töø Thaùi Lan hoài höông veà VN.

Baây giôø thì bí maät ñaõ veùn maøn, neân ai cuõng bieát, duø VC taïi mieãn nam theo tinh thaàn Hieäp Ñònh Geneve 1954, phaûi taäp keát heát veà Baéc. Nhöng maët thaät, Hoà Chí Minh vaãn ñeå laïi moät soá lôùn caùn binh naèm vuøng. Rieâng soá caùn boä Vieät Minh cuû, khoâng chòu taäp keát nhöng loøng vaãn höôùng veà Baéc vaø thaân coïng saûn, duø ñang soáng trong laõnh thoå VNCH.

Sau khi neàn Ñeä Nhaát Coäng Hoøa bò suïp ñoå, haäu tröôøng chính trò Mieàn Nam ñaõ trôû thaønh saân khaáu loä thieân, ñeå thieân haï dieãn taäp vaø muùa may quay cuoàng, qua caùi roå töï daân chuû taû baùnh luø, ñöôïc caùc khoa baûng trí thöùc vay möôïn vaù lieám töø ñuû moïi khuynh höôùng coïng saûn cuõng nhö tö baûn, laøm cho nhöõng ngöôøi coøn chuùt hôi höôùng con ngöôøi, phaûi lôïm gioïng, ñoù laø chöa noùi tôùi söù chaùn gheùt cuûa haàu heát moïi taàng lôùp ñoàng baøo, ñang soáng thaàm laëng beân leà theá söï, vì söï lo toan meät nghæ cuûa cheùn côm manh aùo.

Hieän töôïng treân, chính laø dòp may, giuùp cho nhöõng thaønh phaàn ñang baát maõn vôùi chính phuû, maø ña soá laø nhöõng keû moät thôøi giaøu coù aên sung maëc söôùng, nhôø toå tieân cha meï ñaõ hôïp taùc vôùi thöïc daân Phaùp qua 100 ñoâ hoä. Soá naøy gaàn nhö traéng tay khi nöôùc nhaø ñöôïc ñoäc laäp töø naêm 1955, bôûi vaäy aên khoâng ñöôïc thì phaù, baèng caùch theo Phaùp, theo Coäng, ñeå tìm ñuû moïi caùch giuùp Baéc Vieät chieám troïn mieàn Nam.

Ñaây laø cô hoäi ñeå chuùng laøm möa gioù treân chính tröôøng, taïo hoaøn caûnh thuaän lôïi qua bình phong daân chuû töï do, ñeå hôïp thöùc hoùa, giuùp boïn naèm vuøng cuûa Baéc Vieät loä maët. Chính boïn naøy ñaõ baøy möu thieát keá, gaây chia reõ giöõa ñoàng baøo vaø chính quyeàn, gaây dö luaän quoác teá, gieo raéc söï hoãn loaïn taïi haäu phöông, laøm chao ñaûo tinh thaàn chieán ñaáu cuûa ba quaân ñang hy sinh xöông maùu choâng ngaên xaâm laêng ngoaøi chieán tröôøng.

Ba thaønh phaàn keå treân, tuy khoâng bao giôø hoøa hôïp hoøa giaûi chính hoï vôùi nhau, nhöng vaãn maäp môø xaøi chung moät danh xöng laø ‘ löïc löông thöù ba’, maø muïc ñích chung laø phaûn giaùn, moät trong nhöõng keá hoaïch cuûa Boä Chính Trò Haø Noäi ñeà ra, trong cuoäc xaâm laêng mieàn nam, baèng vuõ löïc cuûa caû khoái cong saûn quoác teá, trong ñoù coù caùc ñaûng coïng saûn YÙ, Phaùp, Anh vaø Hoa Kyø.

Sau ngaøy VN bò nhuoäm ñoû hoaøn toaøn töø Baéc vaøo Nam, Maët Traän Giaûi Phoùng Mieàn Nam ‘ MA’bò Baéc Vieät giaûi theå vaø quaêng vaøo thuøng raùc. Chính Tröông Nhö Taûng, moät thôøi laø Boä Tröôûng Buø Nhìn cuûa Maët Traän Bòp, troán thoaùt ñöôïc qua Phaùp xin tò naïn coïng saûn, roài vieát : ‘Meùmoires D’un VC ‘, hay nhöõng keû bò vaét chanh boû voû nhö Nguyeãn Hoä, Taï Baù Toøng, Traàn Böûu Kieám..cuûa ñaõ vaïch maët caùi höõu danh, voâ thöïc, treân trôøi döôùi bieån cuûa Nhoùm ‘ Löïc Löôïng Thöù Ba ‘. Y chang ‘ Khoái thöù ba cuûa theá giôùi luùc ñoù, do AÁn Ñoä laøm thuû laõnh, thöïc chaát chæ bôï ñít coïng saûn, Lieân Xoâ-Trung Coäng vaø caû VC . Ñoái vôùi nhöõng keû moät thôøi höôûng ñuû aân suûng cuûa mieàn Nam, sau ñoù trôû côø, coù leõ tieân bieåu nhaát laø Linh Muïc Nguyeãn Vieát Khai, laø ngöôøi coù lieân heä tôùi TT.Dieäm khi coøn sinh tieàn. Treân tôø Ñoái Dieän soá 21, Khai vieát : ‘ trong 3319 trieäu ngöôøi treân theá giôùi, khoái coïng chieám 1500 trieäu ngöôøi coøn Thieân Chuùa Giaùo voûn veïn chæ coù 613 trieäu ngöôøi..Laïy Chuùa, xin Chuùa tha thöù cho chuùng con. Taïi sao muoán ñem tröùng choïi vôùi ñaù ? ‘.

Sau cuøng vì nhoùm treân, thaáy Ñaïi Töôùng Döông Vaên Minh luoân coù ñöôøng loái tö töôûng hôïp vôùi hoï. Hôn nöûa luùc ñoù, oâng laø ngöôøi coù lon to nhaát nöôùc, neáu tính theo thaâm nieân, laïi ñang baát maõn vôùi chính quyeàn. Ngoaøi ra oâng laø ngöôøi sinh tröôûng taïi mieàn nam, tính tính ba phaûi, neân raát thích hôïp giöõ vai laõnh tuï, duø chöa coù bao giôø coù moät cuoäc baàu choïn chính thöùc.

Sau ngaøy Hieäp Ñinh Ngöng Baén ñöôïc Hoa Kyø vaø Baéc Vieät daøn döïng sau thaùng 2-1973, löïc löôïng thöù ba coâng khai ñaùnh phaù chính quyeàn VNCH, treân caùc tôø baùo coïng saûn traù hình, ñöôïc phaùt haønh taïi Saøi Goøn nhö Haønh Trình, Ñoái Dieän, Trình Baøy, Tin Vaên, Laäp Tröôøng.luoân ñeà cao vai troø laõnh tuï cuûa Töôùng Minh, duø oâng ta vaãn nhö thuôû naøo chæ thích quaàn vôït vaø troàng ñuû caùc loaïi hoa lan quyù hieám, trong ngoâi bieät thöïc giaøu coù sang troïng, coù theå saùnh vôùi cac baäc haøo phuù ñöông thôøi.

II- 30/4/1975 : Ngaøy Daøi Nhaát Cuûa Toång Thoáng Döông Vaên Minh :

Ba chuïc naêm qua, keå töø ngaøy Toång Thoáng Döông Vaên Minh ra leänh cho QLVNCH buoâng suùng raû nguû, giuùp cho coïng saûn Baéc Vieät keát thuùc sôùm cuoäc chieán xaâm laêng Mieàn Nam. Cuõng keå töø ñoù, ñaõ coù nhieàu taøi lieäu cuûa moïi phía lieân heä tôùi cuoäc chieán, baät mí veùn maøn bí maät nhöõng uaån khuùc moät thôøi, maø nguôøi Vieät ñoïc tôùi, cöù töôûng nhö ñang trong moäng, vì taát caû ñeàu do baøn tay loâng laù uûa ngoaïi bang daøn döïng.

Rieâng veà söï nghieäp cuûa toång thoáng cuoái cuøng cuûa VNCH laø Döông Vaên Minh, cuõng coù raát nhieàu nhöng chæ coù caùc baøi vieát cuûa kyù giaû Pierre Denicron, ‘ SaiGon et Moi ‘ cuûa cöïu ñaïi söù Phaùp laø J.M.Meùrilon vaø ‘ Decent Interval ‘ cuûa Frank Sneep..laø vieát roõ raøng nhaát.

Theo ‘ Nhöõng Ngaøy Cuoái Cuøng VNCH ‘ cuûa Nguyeãn Khaéc Ngöû xuaát baûn sau naêm 1975 taïi Canada, thì ngay khi Baéc Vieät vöøa chieám ñöôïc Cao Nguyeân Trung Phaàn (QDII) ngaøy 24-3-1975. Nhaän thaáy thôøi cô ñaû tôùi, Phaïm Vaên Ñoàng ra leänh cho Löïc Löôïng Thöù Ba (LLTB) ôû Saøi Goøn, coâng khai ra maët choáng ñoái Chính Phuû VNCH, qua trung gian Ñaïi Söù Phaùp ôû Haø Noäi luùc ñoù laø Phillipe Richer. Ñoàng noí : ‘ theá naøo ?bao giôø ngöôøi Phaùp môùi haønh ñoäng ? giôø ñaõ ñeán luùc caùc baïn oâng trong phe thöù ba ôû Saøi Goøn, ra khoûi söï deø ñaët, coâng khai laät ñoå Nguyeãn VaênThieäu, ñeå laäp chính phuû môùi trung laäp, môùi coù ñuû tö caùch noùi chuyeän thöông thuyeát vôùi chuùng toâi ‘. Ñoù chính laø lyù do maø Ñaïi söù Phaùp taïi Saøi Goøn, J.M.Meùrillon, tieáp xuùc vôùi LLTB, aùp löïc Myõ thay ngöïa heát TT. Thieäu tôùi TT.Höông vaø tìm ñuû moïi caùch ñöa Döông Vaên Minh leân gheá Toång Thoáng VNCH.

A-NHÖÕNG NGAØY CHUAÅN BÒ LEÂN NGOÂI VUA :

Ngöôøi Phaùp heát bò Nhaät roài tôùi VN ñaùnh ñuoåi ra khoûi Ñoâng Döông moät caùch nhuïc nhaõ vaø thaûm baïi vaøo naêm 1955, nhöng De Gaule vaø thöïc daân luùc naøo cuõng haèng nuoâi aûo voïng trôû laïi laøm truøm mieàn ñaát naøy. Bôûi vaäy khoâng luùc naøo chuùng boû queân moïi cô hoäi, rình raäp vaø chôïp thôøi cô ñeå truïc lôïi. YÙ ñoà löu manh treân, ñaõ ñöôïc Meùrillon noùi moät caùch coâng khai vaø haõnh dieän, trong taùc phaåm cuûa mình. Ñoù chính laø nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4-1975, giöõa luùc VNCH ñang haáp hoái vì Hoa Kyø phaûn boäi, ñaïi baøng boû troán, Vieät gian ñaâm sau löng, taïo dòp toát ngaøn naêm moät thuôû, cho Phaùp nhaûy vaøo aên keù hoät huïi choùt, ñöôïc hay thua, cuõng khoâng bò loã voán.

Cuõng theo lôøi keå cuûa vò cöïu ñaïi söù Phaùp, keå töø ngaøy 18-4-1975, Hoa Kyø coi nhö ñaõ döùt khoaùt boû VN, qua vai troø cuûa ñaïi söù Martin. Noí chung ngöôøi Myõ nhôø Phaùp thay theá, lo giuøm haäu söï cho caùi xaùc cuûa VNCH, ñang haáp hoái chôø choân. Bôûi vaäy Meùrilon ñaõ lieân heä khaép nôi, keå caû phaùi ñoøan cuûa Baéc Vieät traù hình laø VC, do Phan Hieàn caàm ñaàu, ñöôïc Myõ baûo veä vaø cho ôû laøm giaùn ñieäp, nôi traïi David naèm trong phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, ñeå xuùc tieán thaønh laäp moät chính phuû MA môùi taïi VNCH, goàm ba thaønh phaàn Quoác Gia, Coïng saûn vaø Trung Laäp, nhö leänh cuûa Phaïm Vaên Ñoàng.

Ñaûng ñoái laäp töùc Löïc löông thöù ba luùc ñoù, goàm coù Thuû Laõnh laø Ñaïi Töôùng Döông Vaên minh, hôïp vôùi Huyønh taán Maåm, Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng, Ngoâ Baù Thaønh, Huyønh Lieân, Vuõ Vaên Maãu, Lyù Quyù Chung..ñöôïc Meùrilon tieáp kieán ngaøy 22-4-1975 nhöng taát caû luõ ñeàu laø boïn heà, khoâng coù moät chuùt tieáng taêm gì treân tröôøng chính trò luùc ñoù, ngoaøi vai troø laøm tay saùi phaù hoaïi, neân bò ñuoåi veà vì khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå loït vaøo maét cuûa Baéc Boä Phuû. Rieâng Döông vaên Minh ñöôïc giöõ laïi, chôø moùi chuyeän vôùi Haø Noäi, qua ñöôøng daây chuyeån tieáp cuûa Toaø ñaïi söù Phaùp taïi Saøi Goøn-Taân Gia Ba-Baéc Vieät, do Voõ Ñoâng Giang laøm trung gian.

Trong luùc chôø ñôïi, Ñaïi söù Phaùp daâng leân toång thoáng töông keá saùch bình thieân haï, trung laäp hoùa mieàn Nam, chung qui cuõng vaãn laø söï Phaùp, Trung Coäng vaø Nhaät seõ thay chaân Myõ laøm chuû nhaân oâng VNCH.

Ñeå Mieàn Nam mau cheát, Hoa Kyø ñaõ quyeát ñònh caét ñöùt heát moïi quaân vieän, khieán Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu cuõng caét ñöùt luoân söï lieân heä vôùi Toøa Ñaïi Söù. Bôûi vaäy, trong ñeâm 20-4-1975, thaân haønh ñaïi söù Martin phaûi vaøo Dinh Ñoäc Laäp, aùp löc TT phaûi töø chuùc töùc khaéc, baèng toái haäu thö cuûa CS Baéc Vieät göûi Myõ.

Moät cuoäc hoïp khaån caáp ñaõ dieãn ra trong noäi cung, ngoaïi tröø moät soá ñaõ boû chaïy, coi nhö coøn laïi ñeàu coù maët. Vaên voõ baù quan luùc ñoù ñaõ chia laøm hai phe, maø mai mæa nhaát thaønh phaàn chuû hoøa laïi laø nhöõng choùp bu, bao nhieâu naêm cöù ngoài treân ñaàu thieân haï nhö Khieâm, Vieân, Quang, Toaøn. . Caùc ñaïi baøng aùp löïc toång thoáng Thieäu phaûi töø chöùc, ñeå cuøng nhau ra ñi, nhö theá môùi coù heä thoáng quaân giai. Theo luaät phaùp quoác gia, cuõng nhö Hieán Phaùp vaø Quoác Hoäi, Phoù Toång thoáng Traàn Vaên Höông leân thay theá chöùc vuï TT. Nhöng cuï Traàn Vaên Höông, töø tröôùc tôùi nay voán noåi tieáng Dieàu Haâu, ñieác khoâng sôï saám duø laø saám Chuùa hay Phaät, moät nhaân vaät choáng Coäng cöïc ñoan, tuoåi tuy giaø nhöng ñaàu oùc tænh taùo vaø cöông quyeát. Cho neân oâng ñaâu phaûi laø nhaân vaät tuyeån cuûa thöïc daân Phaùp vaø giaëc xaâm laêng Baéc Vieät. Bôûi vaäy Döông Vaên Minh ñöôïc môøi ra cöùu nöôùc, ñoù cuõng laø baøi baûn tuoàng tích ñaõ ñöôïc saép xeáp, ñaâu coù gì laï.

Ñeå aùp löïc vôùi toång thoáng Höông nhöôøng ngoâi cho Döông vaên Minh, toái 24-4-1975, coïng saûn laïi ra thoâng caùo :

1- Traàn vaên Höông buø nhìn cuûa Nguyeãn Vaên Thieäu, phaûi ra ñi.

2-Myõ phaûi ruùt khoûi VN.

3-Khoâng chaáp nhaän caùc cô caáu cuûa VNCH hieän taïi.

Nhö vaäy vieäc Döông vaên Minh leân laøm toång thoáng, neáu coù, laø do yù cuûa coïng saûn Haø Noäi, chöù khoâng phaûi do Hieán Phaùp VNCH quyeát ñònh. YÙ ñoà cöôùp nöôùc cuûa giaëc ñaõ coâng khai roõ raøng nhö ban ngaøy, vaäy maø Töôùng Minh vaø phe nhoùm vaãn muø tòt. Khoâi haøi nhaát laø vieäc oâng ñaïi söù Phaùp, cöù lieân tuïc thuùc hoái Toång thoáng Traàn vaên höông mau töø chöùc, ñeå Döông Vaên Minh kòp cöùu daân cöùu nöôùc ?

Nhöng cuï Höông tuy tuoåi giaø chöù khoâng laãm caåm, hôn nöõa laïi laø thaày cuûa Döông Vaên Minh, neân ñ6u coù laï gì taùnh tình vaø nhaân phaåm cuûa ngöôøi hoïc troø mình. Theo ‘ Saigon et Moi’, chính cuï Höông ñaõ traû lôøi thaúng vôùi Meùrilon nhö sau ‘ Nöôùc Phaùp luoân haùi nho traùi muøa, töôûng choïn ai, chöù Döông vaên Minh khoâng phaûi laø haïng ngöôøi duøng ñöôïc, trong luùc daàu soâi löûa boûng’.

Do caùc lyù do treân, TT Höông khoâng muoán trôû thaønh moät toäi nhaân thieân coå ñoái vôùi lòch söû, neân ñaõ khoân kheùo trao quyeàn quyeát ñònh cho Quoác Hoäi vaø Toái Cao Phaùp Vieän. Cuoái cuøng Töôùng Minh ñöôïc chæ ñònh laøm Toång Thoáng thöù tö cuûa VNCH, vaøo luùc 20 giôø 45’ ñeâm 27-4-1975, vôùi tyû soá 132/02. Roài leã baøn giao ñöôïc dieãn ra taïi Phoøng khaùnh tieát, Dinh Ñoäc Laäp luùc 17 giôø 01 phuùt, chieàu ngaøy 28-4-1975. Laàn nöûa Vieät Söû caän ñaïi laïi ñöôïc laät sang trang nhöng voâ cuøng ngaén nguûi, vì toång thoáng Döông Vaên Minh, chæ naém quyeàn chöa tôùi 48 giôø, thì maát nöôùc.

B/ 30-4-1975, NGAØY DAØI NHAÁT CUÛA TOÅNG THOÁNG DÖÔNG VAÊN MINH :

Theo caùc taùc phaåm daãn thöôïng, thì suoát 40 giôø tham chính, TT Minh vaø Noäi Caùc cuûa oâng, hoaøn toaøn laøm vieäc taïi Dinh Hoa Lan vaø döôùi söï chæ ñaïo kieåm soaùt cuûa Ñaïi söù Phaùp gaàn nhö 24/24.

Jean Larteguy, taùc giaû ‘ L’adieu aø Saigon ‘, coù vieát raèng cuï Höông tröôùc khi maát, cho taùc giaû bieát, caû oâng, Döông vaên Minh laãn Vuõ Vaên Maãu, ñeàu chaúng lieân laïc ñöôïc gì vôùi coïng saûn Baéc Vieät.

Ñieàu naøy cho thaáy oâng Döông vaên Minh cuøng phe nhoùm, chaúng coù moät keá hoaïch naøo ñeå giaûi quyeát cuoäc chieán, maø maët thaät chæ laø nhöõng ngöôøi bò coïng saûn Baéc Vieät löøa bòp, phænh gaït maø thoâi. Bôûi vaäy khi Döông Vaên Minh vöøa ñaêng quang xong luùc 17 giôø ngaøy 28-4-1975, laäp töùc VC cho Nguyeãn Thaønh Trung oanh taïc phi tröôøng, ñoàng thôøi trôû maët töùc khaéc.

Trong traïi David vaøo ñeâm 28-4-1975, Voõ Ñoâng Giang baûo thaúng vôùi phaùi ñoaøn thöông thuyeát cuûa Döông Vaên Minh, goàm Chaân Tín, Chaâu Taâm Luaân vaø Traàn Ngoïc Lieãng ‘giôø taán coâng ñaõ saün saøng, giôø Döông vaên Minh chæ coù hai ñieàu kieän : Ñaàu haøng hay khoâng Ñaàu haøng ‘. Caû ba söù giaû bò giöõ laïi laøm con tin.

Saùng sôùm ngaøy 29-4-1975, Haø Noäi laäp töùc ra thoâng caùo, ñoøi toång thoáng Minh cuøng noäi caùc töø chöùc, giao Mieàn Nam cho chuùng, ban leänh ñuoåi Myõ, ngöng baén vaø ñaàu haøng voâ ñieàu kieän.

Trong luùc ngoaøi voøng ñai thuû ñoâ, caùc ñaïi ñôn vò coøn laïi cuûa QLVNCH ñang töû chieán, ñeå ngaên giaëc khaép naêm cöûa oâ, thi Saøi Goøn ñaõ hoãn loaïn vì söï troán chaïy cuûa Myõ baèng tröïc thaêng treân maùi nhaø.Nhieàu phi coâng vì ham soáng, ñaõ boû chieán ñaáu, boû ñoàng ñoäi ñang töû chieán döôùi ñaát, ñeå bay sang taän Thaùi Lan, traû maùy bay cho Myõ ñeå ñöôùc tôùi ñònh cö ôû Hoa Kyø. Theo W.W.Monyer trong ‘ Vietnammese Airforce (1955-1975), thì Myõ ñaõ thu hoài laïi ñöôïc 132 phi cô ñuû loaïi, theo leänh cuûa Phuï taù Boä tröôûng Quoác Phoøng Myõ ;uùc ñoù laø R.Armitage vaø E.V Marbod. Caùc ñaïi baøng lôùn nhoû laàn löôït chaép caùnh tung trôøi , töø TT Thieäu, Thuû Töôùng Khieâm, Ñaïi Töôùng Vieân, Quang roài Ñoàng vaên Khuyeân, Vónh Loäc, Nguyeãn vaên Chöùc, Nguyeãn vaên Toaøn..ñeàu ra ñi. Toùm laïi giaëc ñang coøn taän Bieân Hoøa, Beán Caùt, Long Thaønh, Cuû Chi vaø Long An..thì Boä Toång Tham möu, Boä Tö Leänh KQ,HQ, BTL QDIII vaø Bieät Khu Thuû Ñoâ ñaõ tan haøng, khieán Toång Thoáng Minh nhö cua gaõy caøng, ñaønh goïi boïn saâu boï Nguyeãn Höõu Haïnh, Trieäu Quoác Maïnh vaøo dinh, cho mang lon trôû laïi, ñeå giuùp ngaøi coù ñuû can ñaûm ñaàu haøng giaëc. Toång thoáng ñaõ thöùc troïn ñeâm, cho tôùi saùng 30-4-1975, ñeå quyeát ñònh moät söï kieän lòch söû, maø thaät ra khaû naêng cuûa oâng, voán khoâng bao giôø coù theå voùi tôùi ñöôïc.

Töø 7 giôø saùng ngaøy 30-4-1975, Nguyeãn Höõu Thaùi tôùi Chuøa AÁn Quang, yeâu caàu Thöôïng Toïa Trí Quang, duøng uy tín khuyeân Döông vaên Minh ñaàu haøng. Chính cuoäc ñieän ñaøm ngaén nguûi giöõa Trí Quang, Nguyeãn Höõu Thaùi vaø boä ba Minh, Maãu vaø Lyù Quyù Chung , khieán Döông vaên minh, quyeát ñònh ñaàu haøng giaëc sau moät ñeâm daøi thöùc traéng ñeå baøn luaän vôùi ñaïi söù Phaùp (Theo Nhöõng Ngaøy Cuoái Cuøng cuûa Nguyeãn Khaéc Ngöõ ).

Cuoán baêng ñaàu haøng coïng saûn, ñöôïc thöïc hieän luùc 9 giôø saùng ngaøy 30-4-1975, taïi dinh Thuû Töôùng Vuõ Vaên Maãu, sau ñoù ñöôïc coâng boá treân Ñaøi Phaùt Thanh Saøi Goøn. Coøn teân töôùng VC naèm vuøng Nguyeãn Höõu Haïnh, thì nhaân danh Toång Tham Möu Tröôûng QLVNCH, ñoïc nhaät leänh baét caùc ñôn vò ñang chieán ñaáu vôùi giaëc buoâng suùng, ñaàu haøng.

Hai chieác taêng T54 do Lieân Xoâ cheá taïo, mang soá 804 vaø 390, trong Ñaïi Ñoäi Chieán xa cuûaBuøi Quang Thaän, uûi saäp coång Dinh Ñoäc Laäp. Teân sinh vieân naèm vuøng Nguyeãn Höõu Thaùi, daãn ñöôøng cho boä ñoäi Baéc Vieät, leân saân thöôïng töôùc boû Laø Côø Vaøng Ba Soïc Ñoù cuûa Quoác Daân VN, roài treo vaøo ñoù laø côø Doûm cuûa Caùi goïi laø Maët Traän GPMN. Taát caû caùc söï kieän dieãn ra luùc 12 giôø 30 ngaøy 30-4-1975.

Töø ñoù ngöôøi VN chòu caûnh ñoåi ñôøi. Taát caû ñeàu bò Rôï Hoà goïi laø Nguî, lính traùng laø Nguïy quaân, coâng chöùc laø Nguïy quyeàn vaø ñoàng baøo Mieàn Nam cuõng thaønh Nguïy Daân. Nhôø Toång Thoáng Minh kòp thôøi ñaàu haøng, traùnh cho Saøi Goøn coøn nguyeân veïn, keå caû 16 taán vaøng cuûa Ngaân haøng quoác gia do Nguyeãn vaên Haûo giöõ, giuùp cho Baéc boä Phuû, thaâu toùm troïn veïn taøi saûn cuûa daân chuùng vaø coâng khoá nhaø nöôùc moät caùch ñaày ñuû. Töø ñoù nhôø coâng caùch maïng giaûi phoùng, neân ngöôøi Vieät töø baéc vaøo nam, chòu chung caûnh ngöôøi thaønh vöôïn, ñoùi raùch thaûm theâ, khoâng coù buùt möïc naøo dieãn taû cho troïn veïn.

Cuõng töø ñoù daân chuùng caêm hôøn, ñoå heát moïi trach nhieäm cho oâng Döông vaên Minh, moät toång thoáng cuoái cuøng cuûa VNCH, vì ngu muoäi khieán cho daân chuùng laàm than döôùi cheá ñoä baïo taøn cuûa ñeä tam quoác teá, taïo côï hoäi cho ñaûng coïng saûn VN, ñem ñaát ñai bieån ñaûo, taøi nguyeân quoác gia, nhöôïng baùn cho keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung cuûa Daân Toäc laø Trung Coäng. Theá laø cuoäc buùt chieán xaûy ra coâng khai treân baùo chí haûi ngoaïi giöõa hai phe thöông vaø gheùt Döông Vaên Minh.

Ngöôøi ta traùch oâng Minh khoâng phaûi laø traùch oâng ñaõ ra leänh cho QLVNCH buoâng suùng ñaàu haøng giaëc, nhöng traùch oâng, töï bieát mình laø ngöôøi raát aáu tró veà chính trò, töøng laø baïi töôùng cuûa Khaùnh, Khieâm, Thieäu nhieàu laàn. Taøi naêng nhö vaäy, maø daùm xöng phong ra nhaän laõnh traùch nhieäm cöùu nöôùc trong giôø thöù 25, khieán cho nöôùc non phaûi thaûm nhuïc.

Ngöôøi ta traùch oâng Minh ham soáng sôï cheát, khoâng bieát haønh xöû xöùng ñaùng vôùi cöông vò vaø thaân phaän cuûa mình. Ñöôøng ñöôøng laø moät Ñaïi töôùng, Laõnh tuï phe thöù ba vaø treân heát laø Toång thoáng cuûa moät nöôùc nhöng oâng Döông Vaên Minh, ñaõ coá tình laøm ngô, caùc göông trung lieät nghóa khí cuûa ngöôøi xöa, göông anh huøng baát khuaát cuûa thuoäc haï tröôùc maét ‘ Cheát ñeå giöõ troøn khí tieát, cheát vinh hôn soáng nhuïc ‘.

Thaät vaäy hoaøn caûnh cuûa töôùng Minh, ñaâu khaùc gì thaûm traïng cuûa hai töôùng giöõ thaønh Bình Ñònh, vaøo naêm Taân Daäu 1801. Luùc ñoù thaønh bò Taây Sôn vaây haõm laâm vaøo caûnh tuyeät loä, trong khoâng löông ngoaøi chaúng binh cöùu. Trong noåi tuyeät cuøng, Voõ Taùnh vaø Ngoâ Tuøng Chu ñaõ vieát thö cho töôùng Taây Sôn Traàn Quang Dieäu ‘ Phaän ta laøm chuû töôùng, thì ñaønh lieàu cheát döôùi côø. Coøn töôùng só khoâng coù toäi tình gì, khoâng neân gieát haïi ‘. Sau ñoù Voõ Taùnh töï ñoát cheát, coøn Ngoâ Tuøng Chaâu uoáng thuoác ñoäc cheát.

Tröa 30-4-1975, khi TT Minh ra leänh QLVNCH buoâng suùng ñaàu haøng. Nhieàu binh só ñang chieán ñaáu taïi maët traän ñaõ töï töû cheát, vì hoï khoâng muoán ñoái maët vôùi keû thuø taøn aùc daõ man. Caùc töôùng laõnh Phaïm Vaên Phuù (Tö Leänh QD2), NguyeãnKhoa Nam (Tö leänh QD4), Leâ vaên Höng (Tö Leänh Phoù QD4), Leâ Nguyeân Vyõ (Tö leänh SD5BB), Traàn Vaên Hai (Tö Leänh SD7BB)..keû tröôùc ngöôøi sau, quyeân sinh ñeå baûo toaøn khí tieát cho quaân ñoäi Mieàn Nam noùi chung vaø danh döï cuûa moät caáp chæ huy, luùc sa cô thaát theá.

Traùi laïi Ñaïi Töôùng cuõng laø Toång thoáng Döông Vaên Minh, khuùm nuùm ra trình dieän tröôùc caùc teân caùn binh teùp riu cuûa Baéc Vieät nhö Buøi Quang Thaän, Ñaïi Ñoäi Tröôûng, DD Chieán Xa, ñeå roài bò teân chuû nhieäm chính tri cuûa ñoaøn xe taêng mang soá 203, teân Leâ Vaên Minh naït noä :’ caùc anh ñaõ bò baét, khoâng coù baøn giao gì caû ‘.

Môùi ñaây ñaøo haùt côûi truoàng moät thôøi phaûn chieán Jane Fonda, vì muoán quaûng caùo cho moät tuyø buùt noùi veà chuyeän tình cuûa mình, ñaõ leân ñaøi CBS, nhoû nhöõng gioït nöôùc maét caù saáu, ñeå nhaän toäi phaûn quoác vôùi Hoa Kyø, khi aû sang Baéc Vieät, vaøo naêm 1972, ngoài treân caùc khaåu cao xaï chöûi Myõ. Caâu chuyeän khoâi haøi cuûa ñaùm con buoân chính trò thaäp thaønh cuõng chaúng coù gì laï nhöng ñoái vôùi ngöôøi Vieät tò naïn, thì laïi coù moät yù nghóa, vì ít ra coâ ñaøo haùt coøn coù can ñaûm nhaän söï sai laàm cuûa mình. Trong luùc ñoù thöû hoûi nhöõng keû töøng ñaâm sau löng ngöôøi lính ñaõ hy sinh cho hoï, hieän nay ñang soáng nôi haûi ngoaïi, coù ai daùm muoái maët nhö Fonda ñeå nhaän sai traùi naêm naøo, duø thôøi gian tôùi 30 naêm vaø maët naøo phaûn chieán, phaûn taëc, tôùi nay ai cuõng ñeàu bieát.

Thanh nieân nam nöõ, mieàn Nam VN, theá heä sinh töø 1900 veà sau, thöôøng möôïn tö töôûng laøm trai cuûa Nguyeãn Coâng Tröù, ñeå laøm haønh trang xöû theá khi vaøo ñôøi :

‘ Ñaõ mang tieáng ñöùng trong trôøi ñaát

phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng ‘

Coøn oâng Döông vaên Minh laïi laø moät nhaân vaät lôùn cuûa lòch söû, taïi sao khoâng vì lòch söû, maø löu laïi cho haäu theá caùi khí tieát ‘ Nhaát Töôùng Coâng Thaønh, Vaïn Coát Khoâ ?’

Thì ra con ngöôøi cuõng coù naêm baûy haïng ngöôøi ./-

No comments:

Post a Comment